Serbo-Croatian/Bosnian (Srpsko-hrvatski) Nondiscrimination Statement

OB-GYN Associates, P.C. pridržava se važećih saveznih zakona o građanskim pravima i ne pravi diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola. OB-GYN Associates, P.C. ne isključuje ljudi niti ih tretira drugačije zbog njihove rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola.
OB-GYN Associates, P.C.:

  • Pruža besplatnu pomoć i usluge osobama sa invaliditetom kako bi komunicirali efikasno s nama, poput:
    • kvalifikovanih tumača za znakovni jezik
    • pisanih informacija u drugim formatima (veća slova štampanih materijala, audio format, dostupni elektronski i drugi formati)
  • Pruža besplatne jezičke usluge osobama čiji maternji jezik nije engleski, poput:
    • kvalifikovanih jezičkih tumača
    • informacija napisanih na drugim jezicima

Ako su vam potrebne ove usluge, kontaktirajte Manager, Administrative Services, 319-368-5556.
Ako mislite da vam OB-GYN Associates, P.C. nije pružio ove usluge ili ste bili izloženi diskriminaciji na neki drugi način po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola, možete podnijeti prigovor sljedećoj ustanovi:

Manager of Risk/Quality/Compliance

855 A Ave NE Suite 200

Cedar Rapids, Iowa 52402

1-319-368-5537

 Email: [email protected]

Prigovor možete podnijeti lično, poštom, faksom ili elektronskom poštom. Ako vam je potrebna pomoć za podnošenje prigovora, Manager of Risk/Quality/Compliance je dostupan da vam pomogne. Takođe možete podnijeti žalbu u vezi građanskih prava ministarstvu U.S. Department of Health and Human Services (Ministarstvo zdravlja i socijalnih usluga), Office for Civil Rights (Služba za građanska prava) elektronski preko Office for Civil Rights Complaint Portal, dostupnog na “https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ili poštom ili telefonom na:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019

1-800-537-7697 (TDD)

Obrasci žalbe dostupni su na http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Contact Us